Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เทศบาลตำบลผาจุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ค่ะ  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคลากร
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบประเมินความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข้อมูลการชำระภาษี
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลผาจุกพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.216.79.60    
 
ประชาชนตำบลผาจุกร่วมใจปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลผาจุก เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลผาจุก
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลผาจุก
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกประสงค์ของรับทุนการศึกษา
ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563
ร่วมรับฟังคำชี้แจงประกอบการส่งมอบงานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลผาจุก
 
 
[ 01-10-2563] ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี ...   รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 1-10 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 11-20 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 21-30 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 31-40 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 41-50 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 51-57 
[ 09-07-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถ ...   doc120200709095239.jpg 
[ 02-06-2563] ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่ ...  
[ 30-04-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากส ...   doc120200430170600.jpg doc220200430170600.jpg doc320200430170600.jpg 
[ 27-01-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกต ...   doc120200127140100.jpg doc220200127140100.jpg doc320200127140100.jpg 
 
 
 
[ 13-11-2563]  https://www.nacc.go.th/?  
[ 01-10-2563] แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2563   doc120201001195949.pdf doc220201001195949.pdf 
[ 21-07-2563] โครงการส่งเสริมหารหยุดเผาทำลายในพื้นที่การเกษตร ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562   doc120200721165301.jpg doc220200721165301.jpg doc320200721165301.jpg doc420200721165301.jpg doc520200721165301.jpg 
[ 21-07-2563] โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอท,ไกลโฟเซทแ ...   doc120200721165041.jpg doc220200721165041.jpg doc320200721165041.jpg doc420200721165041.jpg doc520200721165041.jpg 
[ 21-07-2563] โครงการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด ณ 15 กรกฎาคม 2562   doc120200721164558.jpg doc220200721164558.jpg doc320200721164558.jpg doc420200721164558.jpg doc520200721164558.jpg doc620200721164558.jpg 
 
 
 
[ 01-10-2563] ทดสอบ  
[ 17-02-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ ...   ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก 
[ 04-11-2562] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (M62110001647)   doc120191104172458.jpg doc220191104172458.jpg doc320191104172458.jpg 
[ 04-11-2562] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (M62110001645)   doc120191104172402.jpg doc220191104172402.jpg doc320191104172402.jpg 
[ 04-11-2562] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (M62110001639)   doc120191104172304.jpg doc220191104172304.jpg doc320191104172304.jpg 
 
 
 
[ 23-06-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุกเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ   doc120200623104049.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
คำสั่งแต่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
  [ 30-11-2563 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) 
  [ 30-11-2563 ]แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ 
  [ 30-11-2563 ]แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
  [ 30-11-2563 ]ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133)
  [ 30-11-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
 
 
 
 
 [ 30-11-2563 ]การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
 [ 30-11-2563 ]การประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบผประมาณ พ.ศ. 2564
 [ 30-11-2563 ]ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564[][] 
 [ 30-11-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 25-11-2563 ]แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลผาจุก ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
โครงการจัดกิจกรรมแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลผาจุก ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดคลองนางพง หมู่ที่ 7 ตำบลผาจุก
งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดคลองนางพง หมู่ที่ 7 ตำบลผาจุก
งานนมัสการองค์พระฝางทรงเครื่องจำลอง ประจำปี 2562
งานนมัสการองค์พระฝางทรงเครื่องจำลอง ประจำปี 2562
 
งานขันโตกดินเนอร์ วาเลนไทน์ ในงานฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี”
งานขันโตกดินเนอร์ วาเลนไทน์ ในงานฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี”
“งานบุญผ้าป่าการศึกษา” ฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี”
“งานบุญผ้าป่าการศึกษา” ฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี”
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
 
 
 
วัดพระฝาง
วัดพระฝาง
 
 
 
กลุมอาชีพการจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่/หวาย
กลุมอาชีพการจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่/หวาย
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5547-9858

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.