Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เทศบาลตำบลผาจุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ค่ะ  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคลากร
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบประเมินความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข้อมูลการชำระภาษี
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลผาจุกพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.239.109.55    
 
ประชาชนตำบลผาจุกร่วมใจปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลผาจุก เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลผาจุก
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลผาจุก
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกประสงค์ของรับทุนการศึกษา
ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563
ร่วมรับฟังคำชี้แจงประกอบการส่งมอบงานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลผาจุก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีไทยเอกลักษณ์ TIS-TEP ครั้งที่ 2/2563
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลผาจุก
 
 
[ 18-12-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้อง ...   doc120201218142905.pdf 
[ 01-10-2563] ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี ...   รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 1-10 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 11-20 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 21-30 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 31-40 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 41-50 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแผ่นที่ 51-57 
[ 09-07-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถ ...   doc120200709095239.jpg 
[ 02-06-2563] ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่ ...  
[ 30-04-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากส ...   doc120200430170600.jpg doc220200430170600.jpg doc320200430170600.jpg 
 
 
 
[ 12-01-2564] ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ป ...   doc120210112085815.pdf doc220210112085815.1 doc320210112085815.2 
[ 12-01-2564] ประชาสัมพันธ์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   doc120210112085653.pdf doc220210112085653.1 doc320210112085653.2 
[ 13-11-2563]  https://www.nacc.go.th/?  
[ 01-10-2563] แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2563   doc120201001195949.pdf doc220201001195949.pdf 
[ 21-07-2563] โครงการส่งเสริมหารหยุดเผาทำลายในพื้นที่การเกษตร ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562   doc120200721165301.jpg doc220200721165301.jpg doc320200721165301.jpg doc420200721165301.jpg doc520200721165301.jpg 
 
 
 
[ 16-12-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเล้าไก่-ว ...   doc120201216150317.pdf 
[ 16-12-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนม ...   doc120201216150221.pdf 
[ 16-12-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนม ...   doc120201216110720.pdf 
[ 07-12-2563] ร่างประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเร ...   doc120201207142348.pdf 
[ 07-12-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเล้าไก่-ว ...   doc120201207142219.pdf 
 
 
 
[ 23-06-2563] ประกาศเทศบาลตำบลผาจุกเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ   doc120200623104049.pdf 
 
 
 
   
   
   
   
   
  มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  คำสั่งแต่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
   
   
    [ 15-01-2564 ]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
    [ 15-01-2564 ]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
    [ 15-01-2564 ]แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
    [ 15-01-2564 ]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 
    [ 14-01-2564 ]แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
   
   
   
   
   [ 15-01-2564 ]การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
   [ 15-01-2564 ]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
   [ 15-01-2564 ]การเข้าพื้นที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) เพิ่มเติม สำหรับรองรับการใช้งานระบบ internet
   [ 15-01-2564 ]แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
   [ 15-01-2564 ]แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  โครงการจัดกิจกรรมแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลผาจุก ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
  โครงการจัดกิจกรรมแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลผาจุก ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
  งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดคลองนางพง หมู่ที่ 7 ตำบลผาจุก
  งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดคลองนางพง หมู่ที่ 7 ตำบลผาจุก
  งานนมัสการองค์พระฝางทรงเครื่องจำลอง ประจำปี 2562
  งานนมัสการองค์พระฝางทรงเครื่องจำลอง ประจำปี 2562
   
  งานขันโตกดินเนอร์ วาเลนไทน์ ในงานฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี”
  งานขันโตกดินเนอร์ วาเลนไทน์ ในงานฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี”
  “งานบุญผ้าป่าการศึกษา” ฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี”
  “งานบุญผ้าป่าการศึกษา” ฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี”
  งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
  งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
   
   
   
  วัดพระฝาง
  วัดพระฝาง
   
   
   
  กลุมอาชีพการจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่/หวาย
  กลุมอาชีพการจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่/หวาย
   
   
   
  โทรศัพท์ 0-5547-9858

  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
  MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
    หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.