Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เทศบาลตำบลผาจุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ค่ะ  
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 นโยบายผู้บริหาร
 แผนที่เทศบาลตำบลผาจุก
 มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
 
 
 คณะผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขฯ
 กองส่งเสริมการเกษตร
 คู่มือบริการประชาชน
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม
  กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 รายงานสถานะทางการเงิน
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานผลการปกิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในกาจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลผาจุกพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.207.240.35    
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________
งานขันโตกดินเนอร์ วาเลนไทน์ ในงานฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี”
งานขันโตกดินเนอร์ วาเลนไทน์ ในงานฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี” 
“งานบุญผ้าป่าการศึกษา” ฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี”
“งานบุญผ้าป่าการศึกษา” ฉลองอาคารเรียน “สวางคบุรี”  
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 
งานแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลผาจุก
งานแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลผาจุก 
กิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นบาสโลป) ในโครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก
กิจกรรมออกกำลังกาย(เต้นบาสโลป) ในโครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก 
งานสืบสานงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561
งานสืบสานงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 
กิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
การประชุมสัมมนาข้าราชการบำนาญจังหวัดอุตรดิตถ์
การประชุมสัมมนาข้าราชการบำนาญจังหวัดอุตรดิตถ์  
โครงการทำบุญเยี่ยมวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
โครงการทำบุญเยี่ยมวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  
วันที่ 25 กันยายน 2561 กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลผาจุก ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร
วันที่ 25 กันยายน 2561 กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลผาจุก ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
มอบบ้านให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
มอบบ้านให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต  
งานนมัสการองค์พระฝางทรงเครื่อง
งานนมัสการองค์พระฝางทรงเครื่อง 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 
งานลอยกระทง ประจำปี 2560
งานลอยกระทง ประจำปี 2560 
ปลูกไม้พยุงโครงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์
ปลูกไม้พยุงโครงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ 
กิจกรรมแข่งกีฬา
กิจกรรมแข่งกีฬา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานฯ
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานฯ 
นายกสมชัย มั่นเข็มทอง ออกสำรวจพี้นที่ถูกน้ำท่วมขัง
นายกสมชัย มั่นเข็มทอง ออกสำรวจพี้นที่ถูกน้ำท่วมขัง 
ตรวจสารเสพติด โรงเรียนบ้านพระฝาง
ตรวจสารเสพติด โรงเรียนบ้านพระฝาง 
นมัสการพระฝางทรงเครื่องจำลอง
นมัสการพระฝางทรงเครื่องจำลอง 
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร 
รดน้ำดำหัวและขอพร
รดน้ำดำหัวและขอพร 
การแข่งขันกีฬาสี
การแข่งขันกีฬาสี "หนูน้อยผาจุกเกมส์" 
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 
อปท.สัญจร
อปท.สัญจร 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2559
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2559 
เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ 7 สค.2559 รัฐธรรมนูญ ปี 2559
เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ 7 สค.2559 รัฐธรรมนูญ ปี 2559 
งานแห่บายศรี/ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
งานแห่บายศรี/ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ 
พิธีมอบทุนการศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษา 
ประชุมเครือข่ายท้องถิ่นพอเพียง
ประชุมเครือข่ายท้องถิ่นพอเพียง 
กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารเทศบาลตำบลผาจุก
กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารเทศบาลตำบลผาจุก 
งานรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ วัดพระฝางฯ
งานรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ วัดพระฝางฯ 
งานรดน้ำดำหัว ท่านนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
งานรดน้ำดำหัว ท่านนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ล้างโบสถ์ ล้างห้องน้ำ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
ล้างโบสถ์ ล้างห้องน้ำ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ 
  โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"  
งานลอยกระทง ประจำปี 2557
งานลอยกระทง ประจำปี 2557 
โครงการมอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2557
โครงการมอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2557 
นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตรวจราชการเทศบาลตำบลผาจุก
นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตรวจราชการเทศบาลตำบลผาจุก 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลผาจุกร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลผาจุกร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
การจัดกิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2555
การจัดกิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2555 
เทศบาลตำบลผาจุกร่วมถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2556
เทศบาลตำบลผาจุกร่วมถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2556 
นายกเทศมนตรีร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
นายกเทศมนตรีร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 
นายกเทศมนตรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
นายกเทศมนตรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
เทศบาลตำบลผาจุกร่วมต้อนรับนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลผาจุกร่วมต้อนรับนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5547-9858

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.