Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เทศบาลตำบลผาจุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ค่ะ  
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 นโยบายผู้บริหาร
 แผนที่เทศบาลตำบลผาจุก
 มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
 
 
 คณะผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขฯ
 กองส่งเสริมการเกษตร
 คู่มือบริการประชาชน
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม
  กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 รายงานสถานะทางการเงิน
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานผลการปกิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในกาจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลผาจุกพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.235.66.217    
นโยบายผู้บริหาร
______________________________________________________________________________________________
นโยบายผู้บริหาร
 

นโยบายผู้บริหารในการพัฒนาเทศบาลตำบลผาจุก

๑. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าหมายของการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศาสนาเป็นเครื่องชี้นำชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นสามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐาน ขยายและปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ พื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้อยู่สืบไปได้โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลผาจุก ให้ได้ดื่มนม ทุกคน

- ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลผาจุก ให้ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง

- ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่ตำบลผาจุก

- ส่งเสริมสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลผาจุก

- ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตำบลผาจุกได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน

- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลผาจุก

- ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลผาจุก

- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กในเขตพื้นที่ตำบลผาจุก

- ส่งเสริมรถรับส่งเด็กนักเรียนอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบลผาจุกให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น

- ส่งเสริมสนับสนุนจัดอบรมโครงการจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอมภายในพื้นที่ตำบลผาจุก

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ภายในตำบลผาจุก

- ส่งเสริมงานสมโภชองค์พระฝาง งานสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา และงานลอยกระทง อย่างที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา

-ส่งเสริมวัดพระฝางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

/2. ด้าน...

- 2 -

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายของการพัฒนา คือ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนโดยจะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และซอยต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงให้สามารถเชื่อมโยงต่อกันได้สะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้ควบคู่ไป

กับการปรับปรุงถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วทุกแหล่งชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชน เช่น

- ส่งเสริมการก่อสร้างถนน คสล.ทุกเส้นทาง

- ส่งเสริมซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตรทุกเส้นทาง

- ส่งเสริมการทำรางระบายน้ำให้กับทุกหมู่บ้าน ป้องกันภัยน้ำท่วม

- ส่งเสริมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน และติดตามงบประมาณที่เสนอไปแล้วกลับมา

- ส่งเสริมการดูแลระบบคลองส่งน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

- ประสานงานจัดหาเครื่องจักรเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลผาจุก

- ส่งเสริมให้มีโครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับผู้มีรายได้น้อย

- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่งถึงและเท่าเทียมกันทั้งตำบล

- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้เสริมแก่ครอบครัวและชุมชนในเขตตำบลผาจุก

- ส่งเสริมให้มีน้ำประปาทุกหมู่บ้านในเขตตำบลผาจุก

๓. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้การรักษาพยาบาล และบริการความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการอย่างเท่าเทียมกัน รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล ตลอดจนป้องกันอาชญากรรมและระงับการเกิดอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น

/ส่งเสริม...

- 3 -

- ส่งเสริมให้มีบ้านพักให้กับคนชราที่ไม่มีบ้านอาศัยและผู้เลี้ยงดู

- ส่งเสริมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวตำบลผาจุก

- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งที่ทำการศูนย์ อปพร.ตำบลผาจุก

- ส่งเสริมอนามัยร่วมกับเทศบาล ออกตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ(HIV) และบุคคลทั่วไป โดยจัดแพทย์ ออกตรวจทุกหมู่บ้าน

- ส่งเสริมดูแลคุณภาพชีวิตของเด็ก, สตรี , คนชรา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

- ส่งเสริมให้มีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชนในเขตตำบลผาจุก

- ส่งเสริมผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง

- ส่งเสริมเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการทุกประเภทอย่างทั่วถึง

- ส่งเสริมกองทุนผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในเขตตำบลผาจุก

- ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะและปรับภูมิทัศน์ในเขตตำบลผาจุกอย่างทั่วถึง

- ส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อในเขตตำบลผาจุก

- ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับอาอาหารเสริมอย่างทั่วถึง

- ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนในเขตตำบลผาจุก

- ส่งเสริมการปลูกป่าสาธารณะชุมชนในเขตตำบลผาจุก

๔. ด้านการเกษตร

เป้าหมายของการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยีทางการเกษตร วิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิตรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และการสร้างงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถพึ่งตนเองได้และดำรงอยู่อย่างมั่นคง เช่น

- ส่งเสริมกองทุนปุ๋ยชีวภาพและมีลานตากข้าวให้ทั่วทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลผาจุก

- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความก้าวหน้าและเพิ่มรายได้มากขึ้น

- ส่งเสริมเกษตรกรให้ทำนา ปีละ ๓ ครั้ง

- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

- ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตรในตำบลผาจุกได้อย่างทั่วถึง

- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางสินค้าทางการเกษตรในเขตตำบลผาจุก

- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมและรายได้ทั่วถึง

- ส่งเสริมโครงการ SML ให้กับชุมชนในเขตตำบลผาจุก

- ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลผาจุก

/5. นโยบาย...

- 4 -

๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

เป้าหมายของการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ

เทศบาลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะความโปร่งใส และพัฒนางานของเทศบาลให้สามารถบริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความสามารถในการปฏิบัติตนอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5547-9858

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.