เทศบาลตำบลผาจุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ค่ะ  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคลากร
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบประเมินความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข้อมูลการชำระภาษี
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลผาจุกพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  44.192.27.11    
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

๑. ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลผาจุก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทางทิศตะวันออก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ ติดกับตำบลขุนฝางและตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศใต้ ติดกับตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลงิ้วงาม ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

๒. เนื้อที่

เทศบาลตำบลผาจุก มีเนื้อที่โดยประมาณ ๗๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๔,๑๖๒ ไร่

๔. ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไปของตำบลผาจุก เป็นพื้นที่ราบบางส่วนและที่ดอนบางส่วน พื้นที่ราบติดต่อกับ ลำน้ำน่าน เกษตรกรใช้ปลูกข้าวนาปี และนาปรัง พืชผัก ผลไม้ ส่วนที่ดอนมีพื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๑๐-๑๒ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปลูกไม้ผล และพืชไร่

๔. จำนวนครัวเรือนและประชากร

ประชากรทั้งหมด ๘,๓๗๗ คน ชาย ๔,๑๔๔ คน หญิง ๔,๒๓๓ คน

ครัวเรือนทั้งหมด ๒,๗๕๑ ครัวเรือน

๕. ข้อมูลการปกครอง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผาจุก ประกอบด้วย

๑. นายสมชัย มั่นเข็มทอง นายกเทศมนตรี

๒. จ.ส.อ.สุนทร คงทอง รองนายกเทศมนตรี

๓. นายพินิจ บุญประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี

๔. นายสุรชัย วัฒนธรรม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๕. นายสุรพงษ์ เทพเทพา เลขานายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก

1. นายมิตร นาวา ประธานสภาเทศบาลตำบลผาจุก

2. นางมะลิ เชื้อผาเต่า รองประธานสภาเทศบาลตำบลผาจุก

3. นางจุฑามาศ คำภู่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก เขต 1

4. นายวิชาญ นาคศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก เขต 1

5. นายนิเวท ดวงตาดำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก เขต 1

6. นายสมชาย จำนง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก เขต 1

7. นายสมชาย เกียรตินภาพรกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก เขต 1

8. นายย้วน ขำคง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก เขต 2

9. ด.ต.ธนศักดิ์ ศักดิ์วรลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก เขต 2

10. นายพนม จีนทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก เขต 2

11. นายพนม บุญประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก เขต 2

12. นายอนันต์ สายสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก เขต 2

เขต ๑ มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาง มีผู้ใหญ่บ้านคือนายสว่าง ขำดำ

หมู่ที่ ๒ บ้านวังยาง มีผู้ใหญ่บ้านคือนายวิวัฒน์ อุ่นเรือน

หมู่ที่ ๕ บ้านผาจุก มีผู้ใหญ่บ้านคือนายวันชัย คำขันตี

หมู่ที่ ๖ บ้านหมอนไม้ มีผู้ใหญ่บ้านคือนายเส็ง น้อยบุตร์

หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่อนหินขาว มีผู้ใหญ่บ้านคือนายกตพล เพ็ชรจอก

หมู่ที่ ๑๒ บ้านแดงหลง มีผู้ใหญ่บ้านคือนายอนันต์ ฟักงาม

หมู่ที่ ๑๓ บ้านหาดฝาง มีผู้ใหญ่บ้านคือนายสูน น้อยบุตร

หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังยาง มีผู้ใหญ่บ้านคือนายวิชัย สังข์ทอง

เขต ๒ มีจำนวน ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๓ บ้านพระฝาง มีกำนันคือนายไพฑูรย์ นาคะเกศ

หมู่ที่ ๔ บ้านพระฝาง มีผู้ใหญ่บ้านคือนายสมคิด กันเทียะ

หมู่ที่ ๗ บ้านคลองนาพง มีผู้ใหญ่บ้านคือนายสุเทพ พรมแก้ว

หมู่ที่ ๘ บ้านผาจักร มีผู้ใหญ่บ้านคือนายบุญยัง รอดเรือง

หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว มีผู้ใหญ่บ้านคือนายพล ไชยสอน

หมู่ที่ ๑๑ บ้านเด่นกระต่าย มีผู้ใหญ่บ้านคือนางกุลธร นาคปน
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5547-9858

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.