เทศบาลตำบลผาจุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ค่ะ  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคลากร
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบประเมินความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ข้อมูลการชำระภาษี
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลผาจุกพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  44.192.27.11    
สภาพทางเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

๑. อาชีพ

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลผาจุก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ประมง เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น อาชีพรองได้แก่อาชีพรับจ้าง

๒. หน่วยธุรกิจ

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ ๔ แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม ๔ แห่ง

โรงสี ๒ แห่ง

สภาพทางสังคม

๑. การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๑๔ แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลำดับที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียน

จัดตั้งขึ้นเอง/รับโอน

จำนวนนักเรียน

(คน)

ศพด.โรงเรียน

วัดพระฝาง

จัดตั้งขึ้นเอง

๔๐

ศพด.บ้านวังยาง

รับโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน

๖๐

ศพด.บ้านคลองนาพง

รับโอนจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

๔๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์

จัดตั้งขึ้นเอง

๒๔๕

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

ชื่อโรงเรียน

ที่ตั้ง

จำนวนครูผู้สอน

จำนวนนักเรียน

๑. โรงเรียนวัดวังยาง

หมู่ที่ ๑

๑๐

๑๒๓

๒. โรงเรียนวัดพระฝาง

หมู่ที่ ๓

๑๕๐

๓. โรงเรียนวัดคลองนาพง

หมู่ที่ ๗

๗๐

๔. โรงเรียนวัดผาจักร

หมู่ที่ ๘

๓๕

๒. การศาสนา

วัด แห่ง สำนักสงฆ์ ๒ แห่ง

ลำดับ

ที่

ชื่อวัด

ที่ตั้ง

วัดสุวรรณคีรี

หมู่ที่ ๑

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

หมู่ที่ ๓

วัดม่อนผาจุก

หมู่ที่ ๕

วัดคลองนาพง

หมู่ที่ ๗

วัดผาจักร

หมู่ที่ ๘

วัดเด่นกระต่าย

หมู่ที่ ๑๑

วัดม่อนหินขาว

หมู่ที่ ๑๐

สำนักสงฆ์วัดน้ำพุ

หมู่ที่ ๘

สำนักสงฆ์วัดหนองบัว

หมู่ที่ ๙

๓. การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีจำนวน ๒ แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ที่ตั้ง

จำนวนบุคลากร

ชื่อผู้อำนวยการฯ

๑. รพ.สต.บ้านพระฝาง

หมู่ที่ ๓

นายพรเทพ ธาราเวชลักษณ์

๒. รพ.สต.ผาจุก

หมู่ที่ ๕

นายปณภูผา แก้วเจริญตา

๔. มวลชนจัดตั้ง

สมาชิก อปพร. จำนวน ๑๖๑ คน

๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

ศักยภาพของเทศบาลตำบลผาจุก

.  จำนวนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัด ทั้งหมด ๘๓ คน - ปลัดเทศบาล จำนวน ๑ คน
- สังกัดสำนักปลัด จำนวน ๑๔ คน - สังกัดกองคลัง จำนวน ๙ คน - สังกัดกองช่าง จำนวน ๑๕ คน - สังกัดกองการศึกษา จำนวน ๒๙ คน

- สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗ คน - สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๘ คน

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

๑. การคมนาคม

การคมนาคมของตำบลผาจุก มีการคมนาคมทางบกเป็นหลัก สำหรับการคมนาคมติดต่อและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ มีดังนี้

การคมนาคมติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง

ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๕ และหมายเลข ๑๑๐๖ เป็นสายหลัก

การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง

ใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบท นอกจากนั้นก็ใช้เส้นทางคมนาคมอื่นที่เชื่อมระหว่างตำบล หมู่บ้าน ซึ่งสามารถเชื่อมกับตำบลบ้านด่าน ตำบลวังดิน ตำบลงิ้วงาม สภาพถนนเป็นถนนลาดยางบางส่วน และถนนคอนกรีตบางส่วน

๒. การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านหมอนไม้

๓. ไฟฟ้า

มีไฟฟ้าครอบคลุมทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน

๔. แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ ๑ สาย คือ ลำน้ำน่าน ไหลผ่านหมู่ที่ ๑-๙,๑๓ และ ๑๔

ลำห้วย ๕ สาย คือ ห้วยตะคุ (หมู่ที่ ๒),ห้วยหนองยาว (หมู่ที่ ๕-๖),ห้วยร้องนาตอง (หมู่ที่ ๖), ห้วยหนองจิก (หมู่ที่ ๖-๗) และห้วยชำริน (หมู่ที่ ๘)

หนอง ๑ แห่ง คือ หนองแดง อยู่หมู่ที่ ๘ บ้านผาจักร

คลอง ๑ แห่ง คือ คลองฝางแล้ง (หมู่ที่ ๑๒) บ้านป่าแดงหลง

๕. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น ๖ แห่ง

บ่อบาดาล ๙ แห่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5547-9858

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.