Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เทศบาลตำบลผาจุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ค่ะ  
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 นโยบายผู้บริหาร
 แผนที่เทศบาลตำบลผาจุก
 มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
 
 
 คณะผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขฯ
 กองส่งเสริมการเกษตร
 คู่มือบริการประชาชน
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม
  กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 รายงานสถานะทางการเงิน
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานผลการปกิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในกาจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลผาจุกพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.235.66.217    
เธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563  doc120200305155343.pdf   05-03-2563  8  1
2   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  doc120200224141207.pdf   24-02-2563  13  1
3   ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลผาจุกที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลผาจุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)  doc120190306155418.jpg doc220190306155418.jpg doc320190306155418.jpg   06-03-2562  79  7
4   ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลผาจุกที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลผาจุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)  doc120190306155348.jpg doc220190306155348.jpg doc320190306155348.jpg   06-03-2562  79  13
5   ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลผาจุกที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลผาจุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  doc120190306155308.jpg doc220190306155308.jpg doc320190306155308.jpg   06-03-2562  106  10
6   ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบบาลตำบลผาจุก  doc120181016112605.pdf   16-10-2561  166  53
7   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผาจุก  doc120180731093854.pdf doc220180731093854.pdf   31-07-2561  139  54
8   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผาจุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  doc120180723164943.pdf doc220180723164943.pdf doc320180723164943.pdf   23-07-2561  123  55
9   ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ต่อ)  doc120180702164559.pdf doc220180702164559.pdf doc320180702164559.pdf   02-07-2561  87  54
10   ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  doc120180702164522.pdf doc220180702164522.pdf doc320180702164522.pdf   02-07-2561  92  67
11   เทศบาลตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  doc120171213152955.jpg   13-12-2560  463  19
12   โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  doc120171101162509.jpg   01-11-2560  117  11
13   ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  doc1.jpg doc2.jpg   04-10-2560  124  17
14   ประกาศประกวดราคา e-Acution โครงการเสริมผิวถนนทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต สายทางบ้านม่อนหินขาว หมู่ที่ 10 - บ้านคลองนาพง หมู่ที่ 7 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  doc120161027114525.pdf doc220161027114525.pdf   27-10-2559  333  39
15   ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต สายทางบ้านม่อนหินขาว หมู่ที่ 10 - บ้านคลองนาพง หมู่ที่ 7 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  doc120161027114148.pdf doc220161027114148.pdf doc320161027114148.pdf   27-10-2559  334  68
16   ประกาศเทศบาลตำบลผาจุก เรื่องให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559  doc120151117114459.jpg   17-11-2558  263  25
17   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559    16-11-2558  249  0
18   ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่นกระต่าย หมู่ที่ 11 ตำบลผาจุก  doc120150831151345.pdf doc220150831151345.pdf   31-08-2558  229  13
19   ประกาศสอบราคาโครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่นกระต่าย หมู่ที่ 11 ตำบลผาจุก  doc120150831151241.pdf doc220150831151241.pdf   31-08-2558  349  27
20   งานพิธีมอบประกาศนียบัตร (บัณฑิตน้อย)  doc120150319154944.pdf   19-03-2558  282  26
21   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับจ้างทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558  doc120150312123800.pdf doc220150312123800.pdf   12-03-2558  312  70
22   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผาจักร หมู่ที่ 8 ตำบลผาจุก  doc120150306141719.pdf doc220150306141719.pdf   06-03-2558  267  110
23   ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผาจักร หมู่ที่ 8 ตำบลผาจุก  doc120150306141405.docx   06-03-2558  278  29
24   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2556  doc1.pdf   19-03-2556  523  45
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5547-9858

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.