Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เทศบาลตำบลผาจุกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ค่ะ  
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 นโยบายผู้บริหาร
 แผนที่เทศบาลตำบลผาจุก
 มาตรฐานคุณธรรมละจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
 
 
 คณะผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขฯ
 กองส่งเสริมการเกษตร
 คู่มือบริการประชาชน
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม
  กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 รายงานสถานะทางการเงิน
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานผลการปกิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในกาจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลผาจุกพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.207.240.35    
หนังสือราชการ สถ.จ.
______________________________________________________________________________________________
 [ 24-01-2563 ]มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562
 [ 24-01-2563 ]โครงการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารศึกษาดีเด่น และครูดีเด่า สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 (ทม.สร.)  
 [ 24-01-2563 ]โครงการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารศึกษาดีเด่น และครูดีเด่า สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 
 [ 24-01-2563 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.สร.)
 [ 23-01-2563 ]การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี 
 [ 23-01-2563 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงการสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Urban and infrastructure management of Local government organizations Course)
 [ 23-01-2563 ]โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety"
 [ 23-01-2563 ]ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562
 [ 23-01-2563 ]การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 [ 23-01-2563 ]กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 [ 22-01-2563 ]ข้อสั่งการจากประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 
 [ 22-01-2563 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2563
 [ 22-01-2563 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.สร.)
 [ 22-01-2563 ]ประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 [ 21-01-2563 ]ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
 [ 21-01-2563 ]การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
 [ 21-01-2563 ]ประชุมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้รับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม  
 [ 21-01-2563 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 [ 21-01-2563 ]การนำส่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 [ 21-01-2563 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 21-01-2563 ]การเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคู่มือมาตรฐานหอพัก
 [ 20-01-2563 ]แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
 [ 20-01-2563 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS
 [ 20-01-2563 ]แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม 
 [ 20-01-2563 ]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 [ 20-01-2563 ]ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 [ 17-01-2563 ]การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 
 [ 17-01-2563 ]การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562
 [ 16-01-2563 ]การประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563) เพิ่มเติม 
 [ 16-01-2563 ]การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 2)
 [ 16-01-2563 ]การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม  
 [ 16-01-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบจ.สร. ,ท้องถิ่นอำเภอสสนม และรัตนบุรี)
 [ 15-01-2563 ]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
 [ 15-01-2563 ]ขอเชิญคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลสะอาดระดับจังหวัดร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินโครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไป สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ทม.สร.) 
 [ 15-01-2563 ]ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดขอองโรคไข้หวัดใหญ่
 [ 15-01-2563 ]แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 
 [ 15-01-2563 ]การประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล
 [ 15-01-2563 ]แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
 [ 15-01-2563 ]การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 (ทม.สร.) 
 [ 15-01-2563 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563
 [ 14-01-2563 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.)
 [ 14-01-2563 ]ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 [ 14-01-2563 ]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 14-01-2563 ]ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก
 [ 14-01-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอท่าตูม)
 [ 14-01-2563 ]ขอเชิญร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย"
 [ 14-01-2563 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เวทีสร้างความเข้าใจระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 13-01-2563 ]การประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563) ของ อบต.
 [ 10-01-2563 ]ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ
 [ 10-01-2563 ]เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ 
 [ 10-01-2563 ]การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 
 [ 10-01-2563 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 [ 10-01-2563 ]ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data 
 [ 10-01-2563 ]ส่งประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง งานประเพณีของท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2)
 [ 10-01-2563 ]กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 [ 10-01-2563 ]การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 09-01-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ.ท่าตูม)
 [ 09-01-2563 ]โครงการ"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 
 [ 09-01-2563 ]ขอความร่วมมือรายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานการสอน
 [ 09-01-2563 ]การกำหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นิติกร
1 2
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5547-9858

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.